પંચશીલ વિદ્યાલય
સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ગાયત્રી મંદિર રોડ,
ડીસા, જિલ્લો - બનાસકાંઠા

નયન પરમાર - 9426552003

સિધ્ધિઓ

તાજા સમાચાર

અનૌપચારિક પત્રિકા

શુ તમે સ્કુલ વિશે તાજેતરમાં થયેલા કાર્યક્રમોની માહિતી મેળવવા ઈચ્છો છો.?

સ્કૂલની ફી ન્યુઝ લેટર માટે રજીસ્ટ્રેશન ઈમેલ ઇ.ડી લખો


   

પ્રવૃત્તિઓ - � �

��

� �.�-�-� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.

� �

� � � � � � � � � �-� � �.� � � � � � � �.� � � � � � �.� � � �.� � � � � � � � �.

� � � � � � �.� � �� �.� �� � � � � � � � � � �.� � � � � � � , � � � � �, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.� � � � ,� � � � � �.� � � � � �.� � � � � � �.

� � � � � � � � �. � � � � � � �.� � � .�

� � � � � � � �.� � � � � � � �.� �,

� �: � �:�,� �: |�: � �, � � � ||

�,

� ��,�,

�,� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � �.�

, � � � � � � � � �.

� � � � � �.� � � � � � � � � � � � �.� �, � � � � � � � � � �.�

� � � � � � � � � � � � � � �.. � � � � � � � � � � � � �,� � � � � � � � � �.� � � � �!�

�-� � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.� � � � � � � � � � � � � � �.� � � � � � � �.

� � � � � � �,� � � � � � �,� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.સ્થળ : ��
તારીખ : 02/07/2012

પ્રવૃત્તિઓ