પંચશીલ વિદ્યાલય
સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ગાયત્રી મંદિર રોડ,
ડીસા, જિલ્લો - બનાસકાંઠા

નયન પરમાર - 9426552003

સિધ્ધિઓ

તાજા સમાચાર

અનૌપચારિક પત્રિકા

શુ તમે સ્કુલ વિશે તાજેતરમાં થયેલા કાર્યક્રમોની માહિતી મેળવવા ઈચ્છો છો.?

સ્કૂલની ફી ન્યુઝ લેટર માટે રજીસ્ટ્રેશન ઈમેલ ઇ.ડી લખો


   

પ્રવૃત્તિઓ - ��

��

� � � � � � � � � � � �-�-� � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � �-� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� �, � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � �, � � � � � � � � � �. � � � � � � �. � � � � �, � � � �, � � �-� � � � � �.

� � � � � � � � � �. � � � � �, �, � � � � � � �.

� � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � �? � � �, � � � � � � � � � � � �.

� �, � � � � � � � � �. �-� � � � �, � � � � � �. � � � � � � � � � �. � � � � �. � � � � �, � � � �. � � � � � � � � �.

� � �-� � � � � � � � � �. � � � � � �, � � � � � � �. � � � � � � � �. � � � � � � �.

� � � � �, � � � � �, � � � � � (�) � �. � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � �. � � � � �, � � � � � �.

� � � � � �, � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � �, � � � � � � � � � � � � �. � � � � � - �, �, �, �, �, �, �, � � � � � � � � � �.

� � � � � � � � � � �. �, � � � � � � � �. � � � � � � � � � � �. � � � �. � � � � � � � �, � � � � � � � �, � �-� � � � � � �.

� � � � � � � � � � � � � � � �, � � � � �.
સ્થળ : ��
તારીખ : 01/08/2012

પ્રવૃત્તિઓ