પંચશીલ વિદ્યાલય
સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ગાયત્રી મંદિર રોડ,
ડીસા, જિલ્લો - બનાસકાંઠા

નયન પરમાર - 9426552003

સિધ્ધિઓ

તાજા સમાચાર

અનૌપચારિક પત્રિકા

શુ તમે સ્કુલ વિશે તાજેતરમાં થયેલા કાર્યક્રમોની માહિતી મેળવવા ઈચ્છો છો.?

સ્કૂલની ફી ન્યુઝ લેટર માટે રજીસ્ટ્રેશન ઈમેલ ઇ.ડી લખો


   

પ્રવૃત્તિઓ - � ��

��

� � � � � � � � � � � �.�.� � � � � �. � � � � � � � � � � � � �.� � � � �. � � � � � � � � � � � �.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �-� � � �

� � � � � � � :

(�) � � � � � � � �, � � � � �;
(�) � � � � � � � � � � � � � �;
(�) � �, � � � � � � � � �;
(�) � � � � � � � � �, � �;
(�) �, �, �, � � � � �, � � � � � � � � � �, � � � � � � � �;
(�) � � � � � � � � � �;
(�) �, �, �, � � � � � � � � � � � � � � � � � � �;
(�) � �, � � � � � � �;
(�) � � � � � � � �;
(�) � � � � � � � � � � � � � � �, � � � � � � � � � �.
સ્થળ : ��
તારીખ : 15/08/2012

પ્રવૃત્તિઓ