પંચશીલ વિદ્યાલય
સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ગાયત્રી મંદિર રોડ,
ડીસા, જિલ્લો - બનાસકાંઠા

નયન પરમાર - 9426552003

સિધ્ધિઓ

તાજા સમાચાર

અનૌપચારિક પત્રિકા

શુ તમે સ્કુલ વિશે તાજેતરમાં થયેલા કાર્યક્રમોની માહિતી મેળવવા ઈચ્છો છો.?

સ્કૂલની ફી ન્યુઝ લેટર માટે રજીસ્ટ્રેશન ઈમેલ ઇ.ડી લખો


   

પ્રવૃત્તિઓ - � � �

� �, � � �.�-� � � � � � � � � � �. � � � � �, � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �. 12/07/2014� � � � � � �. � � � � � � � � �.

� � � � � �,

� � � � �
� � � � � � � �


� � � � �, � � � � �, � � �, � � � �. � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � �. � � � � �, � � (�) � � � �, � � (�) � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � �.

� � � � � �-� � �. � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �-� � � � �.

� � � � � � � � � �,


� � � � � � �,
� � � � � �


� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � �.

� � � � � � �,


� � � � � � � � �
� � � � � � � � �


� � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � �.

� � � � �?


  1. � � � � � � � � � �.
  2. � � � � � � � � � � � � � �.
  3. � � � � � � � � � � � � �.


� � � � � � � � � � � � � � � � � -

  1. � � � � � � � � � � � � � � � � �.
  2. �-� , �-� � �-� � � � � � � � � � �.
  3. � � � � � � � 6, 8 � 12� � � � � � � � � � � � � � � � �.
  4. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.
  5. � � �, �, � � � � � � � � � � � � � � � � � �.
  6. � � � � � � � � � � � � "� �"� � � � � � �.

� � � � � � � � � � � � � � � � �? � � � � � � � � � � � �� � � � � � �?

� � � � � � � � � � � � � � � �.

� � � � � � �.
સ્થળ : ��
તારીખ : 12/07/2014

પ્રવૃત્તિઓ