પંચશીલ વિદ્યાલય
સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ગાયત્રી મંદિર રોડ,
ડીસા, જિલ્લો - બનાસકાંઠા

નયન પરમાર - 9426552003

સિધ્ધિઓ

તાજા સમાચાર

અનૌપચારિક પત્રિકા

શુ તમે સ્કુલ વિશે તાજેતરમાં થયેલા કાર્યક્રમોની માહિતી મેળવવા ઈચ્છો છો.?

સ્કૂલની ફી ન્યુઝ લેટર માટે રજીસ્ટ્રેશન ઈમેલ ઇ.ડી લખો


   

પ્રવૃત્તિઓ - � �

��

� �-�-� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �, � �, �...! � � � � � � � � � � �, � �. � �, � � � � � � � �, � � � �. � � � � � �, � � � � � � �.

� �, �, �, � �, � �-� � � � � � �. � � � �, � �, � � � � � � � � � � �.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.

� � � � �, � � � � � � � � � � �, � � � � � � �. � � � � � � � � � �. � � �, � � � � � � � � � � � � � � �, � �, � � �, � � � �, � � �, � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � �...!� � � � �, � � � � � � � � - � � � � � � � � � � �, � � � � � �, � � � � � � � � � � � � � � �.

� � � � � � � � � � � � � � � �, � � � �. � � � � �, � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � �, � � � � � �.� � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � �.

�, � � - � � � � �...! � � �...! � � � �...! � � � � � �...! � �...!� � � �, � � � � �, � � � � � � � �. � � � � � �, � � �, � �...!

� � � �, � � � � � � � �, � �, � � � � �. � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �, � � � � � � � � -� � � � �.

� � � � � � � � � �. � �. � � � � � � � � � � � � � � � �, � � �, � � �. � � � � � � � � �.

� � � � � � � �. � � � � � � � �.

� � � �...! � �...! � � � � �...!

� � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � �, � � � �...!

� � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � �. � �-� � � � � � � � � � �.

� � � � - � � � �. � � �. � � � � � �.
સ્થળ : ��
તારીખ : 09/08/2014

પ્રવૃત્તિઓ