પંચશીલ વિદ્યાલય
સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ગાયત્રી મંદિર રોડ,
ડીસા, જિલ્લો - બનાસકાંઠા

નયન પરમાર - 9426552003

સિધ્ધિઓ

તાજા સમાચાર

અનૌપચારિક પત્રિકા

શુ તમે સ્કુલ વિશે તાજેતરમાં થયેલા કાર્યક્રમોની માહિતી મેળવવા ઈચ્છો છો.?

સ્કૂલની ફી ન્યુઝ લેટર માટે રજીસ્ટ્રેશન ઈમેલ ઇ.ડી લખો


   

પ્રવૃત્તિઓ - � � � ��

� � � �

� � � � � � � � � � � � � � � �. �. � � � � � � � � � � � � � �-� � � � � �-� � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �, � � � � � � � � � � � � �.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �.

� � � � � � � � ?� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.

� �! � � � � � � � �, � � � � � � �, � � � � � � � � � � � � � � � � � �!! � � � � � � � � � � � � � � � � , � � � � � .

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .

� � � � � � � � � � � !! � � � � � � � � � � � ! � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � !!! � � � � � � � � � � � � � � � �.� � � � � � � �.�

� � �

� � � � � � �

� � � �
સ્થળ : �
તારીખ : 15/08/2014

પ્રવૃત્તિઓ