પંચશીલ વિદ્યાલય
સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ગાયત્રી મંદિર રોડ,
ડીસા, જિલ્લો - બનાસકાંઠા

નયન પરમાર - 9426552003

સિધ્ધિઓ

તાજા સમાચાર

અનૌપચારિક પત્રિકા

શુ તમે સ્કુલ વિશે તાજેતરમાં થયેલા કાર્યક્રમોની માહિતી મેળવવા ઈચ્છો છો.?

સ્કૂલની ફી ન્યુઝ લેટર માટે રજીસ્ટ્રેશન ઈમેલ ઇ.ડી લખો

પ્રવૃત્તિઓ - ખેલકુદ

દોડ

પંચશીલ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ શરદ અને શિયાળુ રમતોત્સવમાં ભાગ લેવા માટે ગયા હતા. શરદ રમતોમાં કબ્ડી અને ખો-ખો બન્ને સ્પર્ધામાં શાળાના વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો ભાગ લીધો હતો. તથા શિયાળુ ખેલકુદ સ્પર્ધામાં પણ શાળાના વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો ભાગ લીધો હતો
સ્થળ : ડીસ
તારીખ : 26/08/2011

પ્રવૃત્તિઓ