પંચશીલ વિદ્યાલય
સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ગાયત્રી મંદિર રોડ,
ડીસા, જિલ્લો - બનાસકાંઠા

નયન પરમાર - 9426552003

સિધ્ધિઓ

તાજા સમાચાર

અનૌપચારિક પત્રિકા

શુ તમે સ્કુલ વિશે તાજેતરમાં થયેલા કાર્યક્રમોની માહિતી મેળવવા ઈચ્છો છો.?

સ્કૂલની ફી ન્યુઝ લેટર માટે રજીસ્ટ્રેશન ઈમેલ ઇ.ડી લખો

પ્રવૃત્તિઓ - નવરાત્રી ઉતસવ

ગરબા

શાળામાં તા 3/10/2011 ના રોજ નવરાત્રી ના તહેવાર નીમીતે ગરબા મહોત્સવનુ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું આ કાર્યક્રમાં શાળાના વિધાર્થીઓ ઉત્સવને અનુરુપ પોશાક પહેરીને આવ્યા હતા.ગરબે રમીને આ ઉત્સવને આનંદથી માણ્યો હતો.
સ્થળ : ડીસા
તારીખ : 03/10/2011

પ્રવૃત્તિઓ