પંચશીલ વિદ્યાલય
સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ગાયત્રી મંદિર રોડ,
ડીસા, જિલ્લો - બનાસકાંઠા

નયન પરમાર - 9426552003

સિધ્ધિઓ

તાજા સમાચાર

અનૌપચારિક પત્રિકા

શુ તમે સ્કુલ વિશે તાજેતરમાં થયેલા કાર્યક્રમોની માહિતી મેળવવા ઈચ્છો છો.?

સ્કૂલની ફી ન્યુઝ લેટર માટે રજીસ્ટ્રેશન ઈમેલ ઇ.ડી લખો

પ્રવૃત્તિઓ - pravas

pravas

શાળામાંથી તા ૨૧/૧૦/૧૧ થી તા ૨૪/૧૦/૧૧ દરમીયાન સૌરાષ્ટ્ર નો ચાર દિવસીય પ્રવાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રવાસમાં આવતાં-જતાં ચોટીલા, નવા રણુજા, દ્રારકા,બેટ દ્રારકા, મુળ દ્રારકા, પોરબંદર,સોમનાથ, જુનાગઠ, વિરપુર� અને બહુચરાજી વગેરે સ્થળોની મુલાકાત લીધી હતી.
સ્થળ : deesa
તારીખ : 25/10/2011

પ્રવૃત્તિઓ