પંચશીલ વિદ્યાલય
સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ગાયત્રી મંદિર રોડ,
ડીસા, જિલ્લો - બનાસકાંઠા

નયન પરમાર - 9426552003

સિધ્ધિઓ

તાજા સમાચાર

અનૌપચારિક પત્રિકા

શુ તમે સ્કુલ વિશે તાજેતરમાં થયેલા કાર્યક્રમોની માહિતી મેળવવા ઈચ્છો છો.?

સ્કૂલની ફી ન્યુઝ લેટર માટે રજીસ્ટ્રેશન ઈમેલ ઇ.ડી લખો


   

સ્ટાફની માહિતી

� � � ��

Designation:�� 
Email:nayankumar1969@yahoo.com 
Phone :02735244805 
Mobile:9426552003 

� � � ��

Designation:� �� 
Email:mayurkumardave33@gmail.com 
Phone :2744229295 

� � � ��

Designation:� �� 
Email:manjulabenpatel33@yahoo.com 
Phone :2744227066 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :02744227873 
Mobile:9723155084 

� � � ��

Designation:� �� 
Email:manojkumarraval@gmail.com 
Mobile:9998894491 

� � � ��

Designation:�.�� 
Email:babubhaibhati@gmail.com 
Mobile:9428023280 

� � � ��

Designation:�� 
Email:solankiyogesh29@gmail.com 
Phone :9924691656