પંચશીલ વિદ્યાલય
સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ગાયત્રી મંદિર રોડ,
ડીસા, જિલ્લો - બનાસકાંઠા

નયન પરમાર - 9426552003

સિધ્ધિઓ

તાજા સમાચાર

અનૌપચારિક પત્રિકા

શુ તમે સ્કુલ વિશે તાજેતરમાં થયેલા કાર્યક્રમોની માહિતી મેળવવા ઈચ્છો છો.?

સ્કૂલની ફી ન્યુઝ લેટર માટે રજીસ્ટ્રેશન ઈમેલ ઇ.ડી લખો

ટ્રસ્ટીશ્રી

ટ્રસ્ટીશ્રી - શ્રી શિવાભાઈ બી પ્રજાપતિ

ટ્રસ્ટનું નામ – જાગૃતિ ટ્રસ્ટ,બનાસકાંઠા.


ટ્રસ્ટીશ્રી